Varianta:

Whistleblowing

2,5 hodinový online otevřený workshop pro pochopení chystané směrnice Evropské komise a doporučení k přípravě na implementaci

Whistleblowing aktuálně

 Víte že, veřejným institucím vznikla již 18.12.2021 povinnost zavést vnitřní oznamovací systém?

 Feel Good nabízí rychlou pomoc a podporu

Vzhledem k tomu, že zákon, který má zavést vnitřní oznamovací systém pro všechny subjekty s nyní ohlašovaným počtem 25 zaměstnanců nebyl přijat, ode dne 18.12.2021 povinnost zavést a provozovat interní oznamovací systém na základě přijaté směrnice dopadá na všechny státní orgány, územní samosprávné celky (výjimku tvoří obce s méně než 10 000 obyvateli) a některé další subjekty, které lze vnímat jako tzv. odnože státu v souladu s judikaturou Soudního dvora Evropské unie (například organizace v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví). Soukromé firmy tuto povinnost budou muset implementovat po schválení české úpravy. Nicméně vzhledem k tomu, že po přijetí transpozičních předpisů dopadne povinnost zavést vnitřní oznamovací systém na všechny zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 zaměstnanců (popřípadě méně podle finálního znění českého právního předpisu), lze zavedení vnitřního oznamovacího systému již teď doporučit i pro soukromé firmy.

Právní úvod:
• Význam zákona o ochraně oznamovatelů
• Aktuální stav projednávání zákona a jeho znění
• Co je předmětem a účelem navrhovaného zákona
• Co vše může být oznamováno
• Koho má nová úprava chránit – kdo je
oznamovatelem
• Jak má vypadat povinný oznamovací systém u
zaměstnavatele
• Jaké povinnosti nově vzniknou zaměstnavatelům
• Co s doložkami mlčenlivosti
• Jak bude oznamovatel chráněn?
• Sankce, které hrozí zaměstnavatelům
• Čím je vhodné začít už nyní – audit, zvolení vhodné
osoby, nastavení pravidel, výběr formy
oznamování
WB jako test úrovně firemní komunikace a kultury:
• Co můžete od zavedení WB očekávat
• Využití implementace WB pro zlepšení interní
tzv. Speak-Up komunikace a psychologického
bezpečí ve společnosti
• Jak zamezit pocitu „práskačství“
• Napojení nové povinnosti na hodnoty firmy
• Role a kompetence interních řešitelů – základ
úspěchu a důvěry
• Čím lze již nyní začít – sken Speak-Up úrovně
firemní komunikace a implementace kroků ke
zlepšení, zaškolení managementu do tématu WB
a případně do role řešitele, trénink